Afgeronde projecten

In de afgelopen jaren hebben we ons onder meer bezig gehouden met:

Ondergronds brengen van hoogspanningskabels
Meer dan 10 jaar heeft Waardevol Warnsveld meegedaan aan de Werkgroep Zutphen- Warnsveld Hoogspanningsvrij.

Met succes is samengewerkt met de om de hoogspanningskabels met een lengte van 4 kilometer die het aanzicht van Warnsveld belemmeren en die door de Gezondheidsraad tot de top tien van de gevaarlijkste lijnen van Nederland behoren qua veiligheid onder de grond te krijgen.
Uiteindelijk heeft in november 2021 de gemeenteraad van Zutphen unaniem besloten akkoord te gaan met het onder de grond brengen van de kabels. 80% van de kosten (18 miljoen) worden door het Rijk betaald. De uitvoering zelf door TenneT is in proceduregesteld. De ontwerpfase is gereed. Het zal nog enige jaren duren voordat de uitvoering gaat gebeuren.

Het is van belang om ook in de toekomst de strook tussen Zutphen en Warnsveld landschappelijk open te houden. Voor de vrijgekomen ruimte wordt thans gedacht aan een klimaatpark. Een park vol groen en water waarbij het aanzicht op Warnsveld mogelijk moet blijven. Wij blijven de ontwikkelingen volgen.

Bomen langs de Den Elterweg (N348)
In 2014 wilde de Provincie Gelderland de bomen bij de sloot langs de N 348 kappen. Dit betrof enkele bomen bij het weiland in de Baakse overlaat , tussen de Rijksstraatweg en de Kleine Omlegging. De reden was dat deze bomen niet zouden passen bij het kunstproject met scheve meidoorns langs de N348.  We hebben bij de gemeente Zutphen gepleit voor behoud van deze bomen. De gemeente heeft toen, tegen haar aanvankelijke bedoeling in, geen vergunning gegeven tot de kap.

Bomen langs de Lochemseweg (N346)
In 2015 kwam de Provincie Gelderland met het plan om ter gelegenheid van het groot onderhoud aan de Lochemseweg tot reconstructie over te gaan van de parallelweg. Ter verbreding van de parallelweg zouden dan 200 flinke en gezonde eiken gekapt moeten worden. In een zienswijze hebben we ernstige bezwaren tegen deze kap aangevoerd.  Onze zienswijze werd ondersteund door de Dorpsraad en door de Fietsersbond.
Najaar 2015 maakte de Provincie bekend dat bij het geplande groot onderhoud de kap van de bomen geen doorgang zou vinden.

Ontwerpnota “Visie Landelijk Gebied Zutphen
Er werd in 2015 door ons een inspraakreactie gegeven op dit document.  Onze ernstige bezwaren er tegen betroffen het feit dat de in deze visie naar onze mening zeer onevenwichtig het agrarisch belang boven dat van natuurbehoud is gesteld. Het natuurbehoud word feitelijk niet benoemd en geheel overgelaten provinciale regelgeving, terwijl van voor de agrarische sector allerlei mogelijkheden worden geschapen.Helaas werd het document door de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld. Een amendement  van enkele fracties met aandacht voor natuurbehoud werd niet door een raadsmeerderheid gesteund.

Het beschermd dorpsgezicht Warnsveld
In de gemeentelijke procedure tot aanwijzing van een beschermd dorpsgezicht voor een groot deel van het oude dorp, hebben we in alle fases onze visie daarop ingebracht. Op enkele punten vonden wij uitbreiding van het beschermde gebied wenselijk, zoals de tuinen aan de zuidoever van de Berkel; de IJsselweide tussen Rijksstraatweg en de Draaiomsdreef; en de gronden bij de Berkel ten noordwesten van het oude dorp.  Dit heeft in de loop van de procedure geleid tot uitbreiding van het beschermde gebied met de tuinen langs de Berkel en van het gebied IJsselweide. Onze wens om ook de gronden tegen de Berkel aan de noord- westzijde van het dorp toe te voegen aan het beschermde gebied werd niet gehonoreerd. De begrenzing van het beschermd dorpsgezicht werd als voorschot opgenomen in het bestemmingsplan Warnsveld Kom Noord 2008 dat in 2010 werd vastgesteld. Uiteindelijk heeft  in 2015  de gemeenteraad de daadwerkelijke aanwijzing tot het beschermd dorpsgezicht vastgesteld.
Nieuwbouw Hellenkamp/Bevrijdingslaan (zgn.Tempelmans Plat)
Bij het aanvankelijk nieuwbouwplan leidden onze bezwaren tegen de hoogte en dakvorm van het te bouwen pand niet tot aanpassing van dat plan. Hoewel er dus vergunning door de gemeente werd verleend voor dat plan, is het vervolgens niet tot uitvoering gebracht.
In 2014 kwam er een ander plan voor in de plaats voor zes grondgebonden woningen. In dit plan zagen we geen enkel bezwaar. Eind 2015 is met de bouw ervan begonnen.

Oranjestate II
Tegen de oorspronkelijk aangevraagde 4e bouwlaag voor dit gebouw hebben wij met succes bezwaar gemaakt. De gemeenteraad besloot uiteindelijk tot een appartementenbouw met 3 bouwlagen.

Groenatlas
De Groenatlas is een visie op al het groen in de gemeente. Naar aanleiding van het gemeentelijk concept hebben wij de nodige wijzigingen voorgesteld omdat er o.i. onvoldoende rekening was gehouden met het aanwezige groen. Naar aanleiding daarvan werden er voor Warnsveld de nodige aanpassingen aangebracht. Gelukkig bleken alle politieke partijen vervolgens de Groenatlas te steunen en werd deze in 2012 door de gemeenteraad vastgesteld.

Wijziging Bomenverordening
In 2010 is de Bomenverordening vastgesteld. Helaas kunnen de meeste particuliere bomen zonder kapvergunning gekapt worden. Alleen de bomen die op de Lijst Beschermde Bomen staan dienen altijd aangevraagd te worden bij de gemeente. Die lijst is zeer beperkt. Voor onderhoud van grote bomen is, op aanvraag, beperkt geld beschikbaar bij de gemeente.
In 2014 werd de verordening gewijzigd. Ons pleidooi bij gemeenteraad om ook waardevolle bomen van particulieren te beschermen is ten dele beloond met de wijziging, dat voor particuliere bomen op de grotere percelen nu wel een kapvergunning nodig is.

Provinciale weg N 319 (Vordenseweg)
De provinciale weg is afgewaardeerd naar een erfontsluitingsweg met een maximale snelheid van 60 km per uur. De weg werd versmald naar 4,5 meter en de laanbeplanting van deze historische laan van eiken en beuken is in het najaar 2014 door de provincie hersteld. Daarbij werden de bestaande bomen behouden. Wij hebben deelgenomen in de klankbordgroep van dit project .

Dierenweitjes
De dierenweitjes aan ’t Spiker en aan de Veldweidelaan zijn in 2012 door de gemeente overgedragen aan Stichtingen waardoor het voortbestaan gewaarborgd zal zijn. Dat was al het geval met ’t Horseler. Wij steunen de Stichtingen met een bescheiden bijdrage.

Klompenpad Leestense Broek
Op 20 april 2012 is in het STUIT gebied het Klompenpad (Leestensche Broekpad) geopend. Het is een rondwandeling van 5,5 tot 11 km over smalle veelal onverharde paden. De route is gemarkeerd met groene klompjes. De coördinatie was in handen van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Wij hebben deelgenomen in de klankbordgroep en bij de aanleg.

Co-vergistingsinstallatie aan de Vordenseweg
Wij gingen in beroep bij de Rechtbank tegen het besluit van B en W van Zutphen inzake het verlenen van een uitgebreide omgevingsvergunning voor het bouwen en in bedrijf hebben van een co-vergistingsinstallatie aan de Vordenseweg in het buitengebied van Warnsveld. Wij vonden dat een dergelijke installatie niet past in dit landschappelijke waardevolle gebied nabij het Veldese bos van het Gelders Landschap en dat het in strijd was met de regels van het bestemmingsplan “Buitengebied-Oost”.  De gemeente noemt dit gebied in haar beleidsstukken “de Hof van Zutphen”. Bovendien ie er sprake van verwevingsgebied met de Ecologische Hoofdstructuur.

De Rechtbank heeft tot onze grote tevredenheid het besluit van B&W op grond van een groot aantal punten vernietigd.

Natuurlijke inrichting Berkeloevers
Wij droegen ideeën aan voor het meer natuurlijk inrichten van de Berkeloevers tussen de Den Elterweg (N348) en de Kapperallee. In het kader van het opnieuw maken van een meander ten zuiden van de flats bij Noordveen (Berkelpark) is door het waterschap toegezegd dat ook het beheer van de oevers tot aan het witte fietsbruggetje meer ecologisch zal gaan gebeuren. De meander is inmiddels gerealiseerd.

Onderkabeling hoogspanningskabels
Boven het westelijke deel van Warnsveld loopt door het beoogde gebied van het beschermde dorpsgezicht een hoogspanningskabel en staande masten daarvoor in de zgn. IJsselweide in de voormalige Baakse overlaat.  De kabels hangen vlakbij een aantal huizen aan ’t Spiker. De volksgezondheid is hier in geding. Het landschappelijk aanzien van het dorp (horizonvervuiling) is niet fraai door de aanwezigheid van deze leidingen. Al 10 jaar is het Comité Warnsveld- Zutphen bezig met het proces voor het onderkabelen van het hoogspanningstracé dat deels over Warnsveld loopt. Wij ondersteunen de plannen om de kabels onder de grond te brengen. Bij de instanties wordt om hun medewerking gevraagd. Echter de gemeente Zutphen heeft in 2014 te kennen gegeven de komende vier jaar geen geld te willen steken in onderkabeling, noch in onderzoek naar mogelijkheden daartoe.