Doel en beleidsplan

Doel
Behoud en bevordering van de natuur- en cultuurhistorisch waardevolle elementen in Warnsveld. Daaronder vallen onder andere het dorpsbeeld en het dorpsaanzicht (met name vanuit het westen en noorden), en de groengordels. Ook de ecologische en landschappelijke waarde van het groen hoort daarbij, evenals monumenten en beeldbepalende panden en bijbehorende terreinen.

Beleidsplan
De stichting probeert haar doel te verwezenlijken door zelf plannen te lanceren en plannen van anderen te bestuderen en daarop in te spreken, of die met andere wettige middelen te beïnvloeden. Ook het bevorderen van cultuurhistorisch en natuurbesef, zowel algemeen als streekeigen, past daarbij. Dat alles kan worden gedaan door bestuursleden van de Stichting (allen vrijwilligers), maar ook met en door andere vrijwilligers die zich willen inspannen voor de doelstelling, eventueel met betrekking tot één bepaald plan of project. In zo’n geval kan bv. een aparte werkgroep, projectgroep of commissie worden gevormd, bestaande uit één of enkele bestuursleden (indien gewenst) en andere vrijwilligers.De bestuursleden en andere vrijwilligers ontvangen geen beloning.